FESTE AV GRAV OG FESTEAVGIFT

FESTE AV GRAV OG FESTEAVGIFT

FESTE AV GRAV OG FESTEAVGIFT

Har du fått brev om feste av grav?

Hvem er fester?
Ved et dødsfall blir den som besørger gravferden registrert som fester av graven, så sant kirkekontoret ikke får andre opplysninger om dette. Festerett kan bare innehas av en person. Det er de etterlatte som skal avgjøre hvem som skal være ansvarlig for graven/gravene. Når festeren dør, skal de etterlatte gi melding til kirkekontoret om hvem festet skal overføres til.

Fredningstid av gravstedet
Fredningstiden for både kistegravsted og urnegravsted er 20 år. Dette vil si at en fredet grav ikke kan benyttes om igjen før det har gått 20 år. Også på et familiegravsted med to eller flere graver festet ved siden av hverandre kan kun de ubenyttede gravene tas i bruk i fredningstiden.

Feste og festeavgift av gravsted
Når den første graven på et nytt gravsted tas i bruk, er denne graven en frigrav (betalingsfri) i 20 år. I tilfeller hvor det reserveres en grav (eller flere) ved siden av den som tas i bruk, betales det festeavgift fra første stund på denne/disse gravene og 20 år frem i tid. Når det settes ned urne eller kiste på et slikt familiegravsted fornyes festeavtalen for hele gravstedet og det betales forskuddsvis festeavgift slik at fredningstiden på 20 år opprettholdes. Når disse 20 årene har gått, gis det anledning til å feste graven ved å betale festeavgift videre. Det kan da betales festeavgift for 10 år om gangen. Festeavgiften er pr d.d. kr 150 pr. grav pr. år.

Festers rettigheter og plikter
Fester har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven, og til å sette opp et gravminne på graven. Festeren har plikt til å holde graven i hevd. Fester plikter også å melde fra til kirkekontoret ved adresseforandring.

 

Del denne artikkel på e-post