Nes kirkelige fellesråd > Kirker og gravplasser

KIRKER/GRAVFERD

Når noen dør vekker det ulike følelser i oss. Samtidig som det er mange følelser å forholde seg til er det også mye praktisk som skal ordnes. På våre nettsider finnes praktisk informasjon i forbindelse med gravferd, gravsted og gravvedlikehold

Kirkene

Udenes kirke

Nes kirke

Klodsbodding kapell

Ingeborgrud kirke

Fenstad kirke

Auli kirke

Årnes kirke

Gravplassene

Forbud mot åpen ild på offentlig sted

Kirkevergen i Nes minner om at totalforbudet også omfatter gravplassene.   

Les mer...

Beplantning av fondsgraver er utført
Nytt gjerde på Årnes kirkegård

I sommer har kirkegårdsarbeiderne i tillegg til den daglige driften holdt på med oppgradering av gjerdet på sørsiden av Årnes kirkegård, mot Årnes gård (misjonshuset).

 

Les mer...

Ofte stilte spørsmål om kirkegårdene

Vi mottar mange henvendelser til kirkens kontorer som gjelder graver. Her komme ren oversikt over de spørsmålene vi oftest får.

Les mer...

Vedtekter

Her finner du link til vedtektene om kirkegård og kirkegårdsfond.

Les mer...

Gravferd

Sletting av gravsted

Det er kun fester som kan avslutte festeforholdet. Dersom fester ønsker å avslutte festeforholdet før fredningstidens utløp (før 20 år etter siste gravlegging), vil gravsteinen bli fjernet og Kirkelig fellesråd være ansvarlig for gravstedet inntil fredningstidens utløp.
Dersom fester ikke ønsker å forlenge festet etter fredningstidens utløp, slettes graven og gravminnet blir fjernet av fester eller Kirkelig fellesråd.

Oppsigelse av et festeforhold skal skje skriftlig. Benytt Skjema for sletting av grav/gravsted. 

Gravminne

Gravminne er markering av et gravsted. Det er vanlig avdødes navn med fødsels- og dødsdato er skrevet på gravminnet.

Den som er ansvarlig for graven avgjør om det skal settes opp gravminne, og hva slags gravminne som settes opp. Gravferdsloven med forskrifter stiller krav til gravminner når det størrelse og utforming. I tillegg stilles det krav til fundament skal godkjennes av gravplassmyndigheten.

Den som er ansvarlig for graven plikter å holde graven i hevd. Dette innebærer at  gravminnet ikke forfaller, er til sjenanse eller er til fare for dem som ferdes på gravplassen. Gravminnet kan påføres flere navn, og det kan også gjenbrukes på andre graver hvis graven det står på blir slettet. Opprinnelig tekst blir da fjernet. 

Ansvar for gravferden

Gravferdsloven sier at det kun er én person som kan være ansvarlig for gravferden.

Denne personen tar en rekke avgjørelser i forbindelse med gravferden:

  • Om avdøde skal kremeres eller om det skal være jordbegravelse
  • I hvilken kommune, gravplass og grav som avdøde skal gravlegges
  • Hvilken seremoni og seremonisted som skal benyttes ved gravferden
  • Den som er ansvarlig for gravferden vil normalt også kunne være ansvarlig for graven etter gravlegging. Dette ansvaret kan ivaretas av andre dersom det er ønske om det.

Den som er ansvarlig for gravferden vil ofte legge vekt på avdødes ønsker, men det er ingen lovmessig plikt til dette.

Dersom det ikke foreligger erklæring fra avdøde, har etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Etterlatte kan gi avkall på retten til å sørge for gravferden. Retten går da videre til den neste i rekken. Ved uenighet om hvem som har rett til å sørge for gravferden, kan saken avgjøres av kommunen der avdøde bodde. Dette kan skje der f.eks. flere søsken som var barn av avdøde ikke er enige om hvem som skal ha ansvaret. Denne avgjørelsen kan ikke påklages.

Den som har fylt 18 år, kan i en skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert. Alle over 18 år kan utpekes til å sørge for gravferden, men man kan gi avkall på sin rett.

Samboendes rett til å sørge for gravferden kan likestilles med ektefeller hvis man på tidspunktet for dødsfallet var i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerforhold. Kulturdepartementet har pekt på følgende momenter som skal vektlegges i vurderingen av om samboende skal likestilles med ektefeller; Om de har felles barn, er registrert på samme adresse i folkeregisteret, varigheten av samboerforholdet, hvorvidt det har vært brudd i samlivet og om de samboende har opprettet testament som tilgodeser den andre.

Dersom ingen sørger for gravferd, skal den besørges av kommunen. Kommunen får da alt ansvaret som ellers ligger til den av etterlatte som er ansvarlig for gravferden. 

FESTE AV GRAV OG FESTEAVGIFT

Har du fått brev om feste av grav?

Les mer...