Ofte stilte spørsmål


Vi mottar mange henvendelser til kirkens kontorer angående gravplasser og regler og rutiner for disse. Her har vi samlet en oversikt over de spørsmålene vi ofte får.

Ordforklaring
Grav: avgrenset område hvor kiste eller urne kan senkes i jorden
Gravsted: kan bestå av én eller flere graver
Gravplass: ofte kalt kirkegård
Feste: eieravtale på et gravsted
Festeeier: en person som eier og er ansvarlig for festeavtalen
Minnelund: område på gravplass avsatt til kun urner. Kan være anonym (uten navneplaketter over de gravlagte) eller navnet minnelund (med navneplaketter over de gravlagte).
Gravminne: ofte kalt (grav)støtte, (grav)stein. Kan også være kors eller plakett på minnelund

 

Hvem setter opp/monterer nye gravsteiner?

Det er vanlig at de som selger gravsteiner også setter de opp, etter å ha fått godkjent søknad og at gravminnets plassering er merket av ansatte hos Nes kirkelige fellesråd. Montering av gravstein kan tidligst skje tre måneder etter gravlegging av kiste. Grunnen til det, er at jorden må stabilisere seg.
Steinen kan fort bli skjev dersom det går for kort tid. Ønsker man å lage en stein selv, eller har funnet en naturstein man ønsker å benytte skal skjema om godkjenning av gravminne. sendes til oss.

Hvem retter opp gravsteiner som er blitt skjeve?

Det er den enkelte festeeier som har ansvaret for sin gravstein. Det gjelder også oppretting dersom steinen blir skjev. Vi erfarer at mange ønsker hjelp til dette og ber om at man kontakter gravminneleverandører for å få utført ønsket arbeid. Vi utfører dessverre ikke oppretting av gravsteiner.
 

Hvem sår til på graven etter gravlegging?

Våre ansatte planerer jordhaugen og sår til området der det har vært gravet noen måneder etter gravleggingen. Hvor raskt dette skjer er litt avhengig av årstid, men vi prøver å la haugen ligge en stund til
jorden har pakket seg og luftlommer i jorden har pakket seg sammen slik at det unngås at det synker for mye.
Kranser fjernes av ansatte ca 14 dager etter gravlegging, hvis de ikke allerede
er fjernet av pårørende. Pårørende sørger selv for å lage bed når jordhaugen er planert ut.

 

Hvilke regler gjelder for bed foran gravstøttene?

Bedet foran en gravstein skal være i samme bredden som steinen, og begrenses i lengde til 60 cm (målt fra
gravminnets bakkant). Det er anledning til å ramme inn bedet med en delt natursteinskant som flukter med
terrenget omkring eller en heldekkende plate. For de som klipper rundt bed og støtter er det viktig at det ikke legges løse steiner og lignende rundt bedet, da lar det seg ikke gjøre å klippe inntil. Lykter og blomstervaser må fjernes før vinteren.

 

Finnes det noe alternativ til blomsterbed inntil gravminnet hvis man bor så langt unna at man ikke
får stelt graven?

Det går helt fint å så gress helt inntil støtten og fjerne det eksisterende blomsterbedet. Dette ordner våre
gravplassarbeidere ved henvendelse til kirkens kontorer.

 

Er det mulig å få hjelp til stell av graver?

Vi har tilbud om årlig sommerbeplantning. Da plantes det ut sommerblomster i begynnelsen av juni, de vannes og lukes gjennom hele sesongen og tas opp igjen før frosten kommer, som regel i midten av september. Vi tilbyr også planting av høstlyng i oktober og krans til allehelgen, og du velger selv hvilke av tjenestene du ønsker i din gravstell-pakke.

 

Er det mulig å få opplyst hvem som er festeeier på et gravsted?

Nei, dette er dessverre ikke mulig på grunn av personvernhensyn.

 

Hvis det står et skilt med: «kontakt kirkens kontorer» på vårt gravsted, hva betyr dette?

Dette skiltet settes som oftest opp hvis vi av en eller annen grunn mangler opplysninger om hvem som er festeeier til et gravsted, og gravstedet står da i fare for å bli slettet. Skiltet står utplassert et års tid før gravstedet slettes og gravstøtten fjernes, hvis ikke vi har fått kontakt med festeeier eller eventuelt slektninger som ønsker å ta over gravstedet.

 

Hvor kan jeg kvitte meg med avfall på gravplassen?

Det blir mye avfall på gravplassene, og det er utplassert restavfallsbeholdere
som skal benyttes på alle gravplassene. Det er i tillegg noen gravplasser som har egne områder/beholdere for organisk avfall. Det er viktig at alle brukere av gravplassen sorterer søppelet der det er
tilrettelagt for dette.

 

Jeg vil slette en grav, hvordan gjør jeg det?

Man kan slette et gravsted etter fredningstidens utløp (20 år fra siste gravlegging). Sletteskjema sendes til gravplassmyndigheten, som utfører sletting og fjerner gravstein.

Sletting utføres i sommersesongen.

Tilbake
Del