Vedtekter for gravplassene i Nes kommune


Jfr. Lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21.
Jfr. Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften).
Sist endret ved forskrift 22. januar 2014 nr. 41.

Vedtatt av Nes kirkelige fellesråd 03.04.1997/sist endret 19.10.2017

Godkjent av Borg Bispedømmeråd 11.06.1997/sist endret 30.11.2018

§ 1     GRAVPLASSTILHØRIGHET

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen. Dette gjelder også selv om avdøde på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i et annet sokn eller i en annen kommune mot slutten av livet.

Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav betales. Kirkelig fellesråd har endelig avgjørelsesmyndighet.

§ 2     FREDNINGSTID OG FESTETID

Fredningstid for urnegraver er 20 år

Fredningstid for kistegraver er 20 år.
Festetid er 20 år (fornyes hvert 10. år etter at fredningstiden har utløpt).

§ 3     FESTE AV GRAV

Når kistegrav tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av, og etter søknad til kirkelig fellesråd for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da et gravsted. Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes grav ved siden av. Krav om feste kan fremmes når som helst i fredningstiden. Ved ny gravlegging må festetiden forlenges for samtlige graver i gravstedet ut fredningstiden for sist gravlagte.

Når det er gått 60 år siden siste gravlegging kan festet ikke fornyes uten med samtykke fra Nes Kirkelige fellesråd. I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til gravplassen. Dersom den ansvarlige eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan Kirkelig fellesråd ta avgjørelse om ny gravlegging.
Fester plikter å melde adresseforandring.
 

§ 4     GRAV OG GRAVMINNE

Ved graving av grav kan jord legges på tilstøtende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Gravplassforvaltningen sørger for istandsetting igjen og vil dertil besørge graven planert og tilsådd med gress. Montering av gravminne kan først skje etter at kirkelig fellesråd har godkjent gravminnet og merket stedet der det skal stå.

Normalt vil ikke gravminne kunne settes opp tidligere enn 3 måneder etter gravlegging av kiste. I påvente av gravminne kan det ordnes med et merke hvor avdødes navn settes på

På nytt festet gravsted plasseres gravminnet sentralt i bakkant av gravstedet.
Gravminner som står skjevt, grunnet for eksempel synking og som kan være til fare for besøkende, vil gravferdsforvaltningen sørge for blir lagt ned. Ansvaret for oppretting av gravminnet tilhører fester samt å dekke eventuelle kostnader.
 

§ 5     PLANTEFELT

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre frem enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.

Gravferdsforvaltningen har ikke ansvar for dekorgjenstander i blomsterbed som blir ødelagt under arbeid på gravplassen. Eventuell bruk av heldekkende plate/helle er på festers ansvar da den er utsatt for å sprekke ved belastning eller tining. Dersom det ikke er aktuelt med plantefelt, skal det være gress på alle sider av gravminnet.
 

§ 6     PLANTEMATERIALE

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i størst mulig grad være komposterbart. Kranser og blomster brukt ved gravferd blir fjernet av gravplassforvaltningen når de ikke lenger fremstår som dekorative.

§ 7     STELL AV GRAV

Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den grav vedkommende har ansvaret for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles, skal tilsås av den ansvarlige eller blir tilsådd av gravplassforvaltningen.

§ 8     AVTALE OM GRAVSTELL/GRAVLEGAT

Ved innbetaling av et bestemt beløp fra ansvarlig for frigrav eller fester, vil kirkelig fellesråd overta ansvar for planting og stell av gravstedet. Det skal i hvert enkelt tilfelle signeres en avtale. Midlene forvaltes av kirkelig fellesråd. Det innbetalte beløp skal dekke utgiftene til planting og stell av gravstedet i henhold til den inngåtte avtalen. Beløpet skal også dekke eventuell merverdiavgift til staten, etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for kirkelig fellesråd. Renter av innbetalte midler tilfaller fondet.

Det kan ikke gjøres avtale for lengre tid enn den foranliggende festetid. Dersom det i avtaleperioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal kirkelig fellesråd gi melding om dette til den ansvarlige eller festeren. Da er det anledning til å øke kapitalen slik at det varer tiden ut. I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre når midlene er oppbrukt. Dersom det gjenstår en rest av kapitalen når avtaletiden er ute, blir disse midlene sammen med rentemidlene å anvende til forskjønnelse av gravplassen.

Kapital fra de ulike avtalene forvaltes felles og inngår i fellesrådets regnskap, men det kreves bruk av undersystem/reskontro som til enhver tid holder rede på bevegelser og gjenstående beløp på de respektive avtaler.

§ 9     BÅREROM

Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er de ansatte uvedkommende.

§ 10   NÆRINGSVIRKSOMHET

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen, skal innhente tillatelse fra kirkelig fellesråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell av graver.
Gravplassbetjeningen kan ikke innenfor arbeidstiden, mot godtgjørelse, utføre tjenester for private eller næringsdrivende. De kan heller ikke i sin arbeidstid engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har med gravplassen å gjøre.

§ 11   ANONYM MINNELUND

Kirkelig fellesråd tilbyr muligheten for gravlegging i anonym minnelund. Det er kun anledning til å gravlegge urner på anonym minnelund. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Etterlatte kan ikke delta ved urnenedsettelse.

§ 12   NAVNET MINNELUND

Kirkelig fellesråd tilbyr muligheten for gravlegging i navnet minnelund. Etterlatte har anledning til å delta på urnenedsettelse. Etter fredningstidens utløp er det anledning til å søke om å forlenge festetiden med inntil 10 år. Festeavgift vil da påløpe. Gravplassforvaltningen kan motsette seg forlenget festetid av plasshensyn. Det er kun anledning til å gravlegge urner på navnet minnelund. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys på sted anvist av gravplassforvaltningen.


§ 13   BEVARING AV SÆRSKILTE GRAVER/GRAVMINNER

Bevaringsverdige gravminner på gravplassene i Nes defineres ved at vedkommende grav har blitt gjenstand for et særskilt bevaringsvedtak i kirkelig fellesråd og at vedtaket er avmerket i gravregisteret. Hver enkelt gravfester som berøres av vedtak om bevaring av grav må gi sin tilslutning til vedtaket. Grav blir ikke vedtatt bevaringsverdig dersom fester ikke ønsker det. Finnes ikke fester til gravstedet som ønskes bevart kan fellesrådet overta ansvaret. Bevaringsverdige graver kan gjenbrukes mot at fester forplikter seg til å ta vare på gravstedets innhegning og gravminne, og eventuelt bekoste istandsetting dersom dette er nødvendig. Gjenbruk av et slikt gravsted avgjøres av Nes kirkelige fellesråd etter søknad fra fester.

Kriterier for hvilke graver som oppfattes som bevaringsverdige skal fremgå av egen bevaringsplan vedtatt av Nes kirkelige fellesråd.

§ 14   ANSVARSFORHOLD

Gravplassforvaltningen har ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Gravplassforvaltningen er ikke ansvarlige for skader på graver og gravutstyr ved naturhendinger, hærverk, tyveri o.l. Gravplassmyndigheten er heller ikke ansvarlig for skader som skyldes bruk av graver i nærheten med mindre det er vist uaktsomhet og/eller uforsiktighet fra gravplassens ansatte.
Av hensyn til mulige skader eller farer under arbeid, har gravplassens ansatte anledning til å flytte eller legge ned gravminner i nærheten av graver som skal graves opp og kastes igjen. Gravplassforvaltningen overtar intet ansvar for skader på rammer, med mindre det er vist uaktsomhet og/eller uforsiktighet ved driften av gravplassen.

§ 15   RO OG ORDEN

Opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger på gravplassen skal skje på en respektfull, sømmelig og minst mulig støyende måte slik at det ikke virker støtende på noen. Sykling er forbud og løse hunder må ikke tas med inn på gravplassen. Alle som fester grav plikter å rette seg etter pålegg fra kirkevergen.
 

I forskriftene til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven), inneholder kapittel III forskrifter om gravminner:
 

FGL §20: MERKING AV GRAV

På fri grav som ikke er anonym og på festet grav og gravsted kan det plasseres gravminne. Med gravminne forstås minnesmerke med navn og data på den gravlagte. Det skal som regel bare plasseres ett gravminne på hvert gravsted.

Andre minnesmerker enn gravminne kan bare plasseres på gravplass dersom bispedømmerådet gir samtykke til det. Fester av grav eller ansvarlig for fri grav er eier av vedkommende gravminne.

 

FGL §21: TEKST M.M.

Tekst, fotografi, dekor og symbolbruk på gravminne skal være sømmelig, og det navn som settes på skal være identisk med navnet på den som er gravlagt. Personer som er omkommet på havet, i krig eller liknende og som ikke er gravlagt på gravplass, kan likevel få navnet satt på eksisterende eller nytt gravminne eller på minnesmerke ved navnet minnelund hvor dette er anlagt.

Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at navn på person påføres gravminne på en eksisterende grav et annet sted enn der vedkommende er gravlagt. Navnet må da fjernes fra det opprinnelige gravminnet.

Eieren skal besørge fjerning av gravminne fra grav som ikke festes. Dersom gravplassmyndighetene fjerner gravminne, skal navn og data tas bort.

FGL §22: KVALITET

Til gravminne og fast tilbehør kan bare anvendes materialer som er bestandige og lite vedlikeholdskrevende. Det skal tåle de påkjenninger det utsettes for av klimaet og ved vanlig drift og vedlikehold av gravplassen.

FGL §23: DIMENSJONER

Gravminne skal ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,2 m3 og vekten ikke overstiger 300 kg.

På graver mindre enn 2,4 x 1,2 m skal gravminne ikke være høyere enn 80 cm, bredere enn 75 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,1 m3 og vekten ikke overstiger 150 kg.

Ved anlegg og utvidelse av gravplass kan det fastsettes særskilte bestemmelser for gravminner i vedtektene for gravplassen. Når særlige grunner tilsier det, kan kirkelig fellesråd i enkeltsaker fravike bestemmelsene i denne paragraf.

FGL §24: SIKRING

Stående gravminne i stein skal festes til fundament i stein med to 15 cm lange og 12 mm tykke rustfrie bolter. Fundament skal ha en form og en størrelse som sikrer at gravminnet står stabilt og skal i bunnen ha en anleggsflate som er dobbelt så bred som gravminnets tykkelse
Gravminne som er mer enn 60 cm høyt skal ha en fundamentsdybde som utgjør minst 20% av gravminnets høyde over bakken. Fundament skal ikke være synlig over bakken.

Ved anlegg, utvidelse og vesentlig endring av gravplass kan det fastsettes særskilte bestemmelser for sikring av gravminner i vedtektene for gravplassen.
Når særlige grunner tilsier det, kan kirkelige fellesråd skjerpe eller lempe kravene etter denne paragrafen.

FGL § 25: GODKJENNING

Kirkelig fellesråd skal godkjenne gravminne og fundament før det settes opp på gravplassen. Gravminnet skal plasseres på anvist plass ved merkepinne plassert i fundamentets bakre midtpunkt.

FGL §26: ANSVAR

Eieren er ansvarlig for at gravminne ikke er i forfall, til sjenanse eller til fare for dem som ferdes på gravplassen. Når fellesrådet finner det nødvendig, skal eieren varsles med pålegg om å bringe gravminnet i overensstemmelse med de krav som er stilt i forskrift og vedtekter. Dersom eieren unnlater å etterkomme slikt pålegg eller det er uvisst hvor eieren befinner seg, kan fellesrådet sette i verk tiltak som er nødvendig for å bringe gravminnet i orden, herunder fjerne gravminnet.

FGL §27: BEVARING

Kirkelig fellesråd kan vedta at områder av gravplassen eller enkeltgraver med gravminner og annet utstyr skal bevares.

Slikt vedtak kan bl.a. gjøres dersom gravminner på et område av gravplassen eller en grav er av en viss alder, at det representerer en stilhistorie, har et lokalt særpreg i form av materialbruk, gir uttrykk for en interessant personalhistorie eller er unikt.

Gravplassvedtektene skal inneholde egne bestemmelser for de områder eller graver som vedtas bevart.

Tilbake
Del